Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z výroční členské schůze 16.3.2019

18. 3. 2019

 

Zápis z výroční členské schůze ZKO Bruntál – r.č. 043

konané dne 16.03.2019 v 18.00 hodin

 

 

Přítomni   : viz.presenční listina

Omluveni : Ing.Kühnel

 

Program:

 

1) Zahájení, schválení programu, schválení jednacího a volebního řádu
2) Volba mandátové , návrhové a volební komise

3) Zpráva o činnosti za uplynulé funkční období
4) Zpráva o fin. hospodaření za rok 2018
5) Zpráva revizora

6) Představení jednotlivých delegátů
7) Zpráva mandátové komise
8) Volba výboru a revizora ZKO
9) Návrh  a volba delegáta na krajskou konferenci
10) Diskuze
11) Usnesení –

 

 

 Ad 1    Dne 16.3.2019 se uskutečnila výroční členská schůze ZKO 043 Bruntál, která  zhodnotila činnost za uplynulých 5 roků

             a zvolila členy výboru pro příští volební období.

 Ad 2.    Volby: mandátová, návrhová a volební  komise :

Tomková Věra ( předseda),  MUDr. Mareš Rostislav, Simonová Andrea

 Ad 3    zprávu o činnosti za uplynulé období přednesl předseda ZKO

             – projednáno bez  připomínek

 Ad 4,5 Členské schůzi byla předložena zpráva o finančním hospodaření  (Ing. Valášková) a  zpráva  revizora 

              (zpracovala MVDr. Kopcová) - bez připomínek

  Ad 6   představeni kandidáti – dle zveřejněného návrhu výboru ZKO – bez dalších  připomínek – všichni navrhovaní kandidaturu

             přijímají

   Ad 7   schůze je usnášení schopná    (přítomno 16 z 20 pozvaných členů)

   Ad 8,9   zpráva  volební komise o výsledku voleb –  následuje

 

       Složení nového výboru :   hlasování –    pro-proti-zdržel se

 

              Předseda  : MVDr.Vodička Stanislav     16-0-0                                                                                                       

Jednatel    : Janalíková Jaroslava            16-0-0

 Pokladník : Ing.Valášková Iveta             16-0-0

 Hospodář  : Móric Juraj                          16-0-0

 Výcvikář  : Grochalová Libuše               16-0-0

 

  Revizor     : MVDr.Kopcová Zdeňka     16-0-0

         Kandidát na krajskou konferenci – Vodičková Šárka , náhradník Móric Juraj- jednohlasně

 

Ad 10   Diskuse:

 Vodička – seznámení s dokumentem „Zásady pro konání inventur  v ZKO 043 Bruntál“                             

 rozbor, zdůvodnění, schváleno

 -  p. Móric  otevřel otázku možnosti vytvoření fondu pro zvláštní příležitosti (výročí apod.) – po diskuzi nedoporučeno

 

Ad 11    Usnesení :  

 VČS bere na vědomí :

       zprávu o činnosti ZKO za uplynulé funkční období

       - zprávu o finančním hospodaření a zprávu revizora

       - zprávu volební komise o výsledku voleb do výboru ZKO

 

       VČS schvaluje:

       1. výbor ZKO pro nové funkční období ve složení :

            Funkce jméno příjmení a počet hlasů

 

        - předseda    - Stanislav Vodička,MVDr.        16

          - jednatel     - Jaroslava Janalíková               16

          - pokladník  - Iveta Valášková,Ing.               16

          - hospodář   - Juraj Móric                              16

          - výcvikář    - Libuše Grochalová,Mgr.         16

 

        2. Revizor ZKO: Zdeňka Kopcová,MVDr.     16

        3. - dokument : Zásady pro konání inventur v ZKO 043 - Bruntál

        4. Text usnesení z VCS ZKO 043 Bruntál za dne 16.3.2019

 

 

v  Bruntále, 16.3.2019 – ukončeno 20.30

 

 

                                                                   MVDr.Vodička Stanislav v.r.

                                                                   – předseda ZKO

 

         Zapsala : Janalíková Jaroslava